Porównanie poziomów certyfikacyjnych TRKI i TELC:

Poziom nauczania wg Rady Europy

ТРКИ -  Тест по русскому языку как иностранному (=TORFL - Test of Russian as a Foreign Language)

TELC

A1

Элементарный - początkujący

TELC Русский язык A1

A2

Базовый - poziom bazowy

TELC Русский язык A2

B1

ТРКИ-1 - I. poziom certyfikacyjny

TELC Русский язык B1

B2

ТРКИ-2 - II. poziom certyfikacyjny

TELC Русский язык B2

C1

ТРКИ-3 - III. poziom certyfikacyjny

 

C2

ТРКИ-4 - IV. poziom certyfikacyjny

 

Opis poziomów certyfikacyjnych TRKI:

POZIOM PIERWSZY (TRKI-1)

Osiągnięcie powyższego poziomu opanowania języka rosyjskiego pozwala zaspokajać zasadnicze potrzeby komunikatywne w kontaktach z nosicielami języka w sferach życia codziennego i społeczno-kulturalnego. Certyfikat danego poziomu obowiązuje przy rekrutacji na rosyjskie uczelnie wyższe, daje także prawo do pracy w rosyjskich firmach, nie jest jednak wystarczający do pracy na stanowiskach kierowniczych. Poziom danego egzaminu jest równorzędny z poziomem sprawdzanej kompetencji komunikatywnej w procesie starania się o przyznanie obywatelstwa Federacji Rosyjskiej.
Zapas leksykalny na tym poziomie wynosi ok. 1500 słów.

POZIOM DRUGI (TRKI-2)

Zdanie egzaminu świadczy o uzyskanym wysokim poziomie kompetencji językowej we wszystkich sferach kontaktów. Konieczne jest posiadanie danego certyfikatu aby uzyskać dyplom licencjata, tytuł magistra i doktora z zakresu specjalności inżynieryjno-technicznych i naukowo-przyrodniczych w uczelniach rosyjskich. Certyfikat danego poziomu jest konieczny do zatrudnienia w rosyjskich firmach i przedsiębiorstwach na stanowisku specjalisty/urzędnika.
Zapas leksykalny na tym poziomie wynosi ok. 2200 słów.

POZIOM TRZECI (TRKI-3)

Egzamin zdany na tym poziomie świadczy o wysokim poziomie kompetencji językowej we wszystkich sferach kontaktów w zakresie języka ogólnego. Jest niezbędny dla specjalistów: filologów, tłumaczy, redaktorów, dziennikarzy, dyplomatów i menedżerów prowadzących działalność w środowisku rosyjskojęzycznym. Uzyskanie dyplomu licencjata, specjalisty i magistra wymienionych wyżej specjalności (za wyjątkiem specjalistów i magistrów filologii) na rosyjskich uczelniach wymaga posiadania przez kandydata danego certyfikatu.
Zapas leksykalny na tym poziomie wynosi ok. 3000 słów.

POZIOM CZWARTY (TRKI-4)

Egzamin zdany na tym poziomie potwierdza wysoki poziom opanowania języka, bliski poziomowi nosiciela języka. Dany poziom niezbędny jest dla specjalistów, którzy prowadzą wszystkie rodzaje działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w środowisku rosyjskojęzycznym.
Zapas leksykalny na tym poziomie wynosi ok. 4000 słów.